Software

InterCriteria Analysis Data (ICrAData)

Софтуерното приложение е разработено с финансовата подкрепа на следните проекти:

 • Извършените промени във версии от 1.3 до 2.4 са направени по проект DN 17/06 “A New Approach, Based on an Intercriteria Data Analysis, to Support Decision Making in `in silico’ Studies of Complex Biomolecular Systems”.
 • Извършените промени във версии от 0.9.6 до 1.2 са направени по проект DFNI-I-02-5 “InterCriteria Analysis: A New Approach to Decision Making”.

Самостоятелно приложение на Java (версия 1.8) и на C++ (версия 2.4). Приложението работи под Windows/Linux и изисква инсталация на Java. Документация: алгоритми, algorithms, упътване 1.8, упътване 2.4. Изходният код е тук.
Автор: Николай Икономов.

 • Version 20210110
  • v2.4 (ZIP, 7.44MB)
  • Changes
   • Display and export tables have been clarified
   • Removed config.ini
 • Version 20210109
  • v1.8 (ZIP, 6.20MB)
  • Changes
   • Interface optimized to reflect version 2.3
 • Version 20200816
  • v2.3 (ZIP, 8.60 MB)
  • Changes
   • New: added proper extension when saving files
   • New: added file filters to the native file chooser
   • Fix: scale and colors removed from the user interface, since changing scale is not intended to be dynamic, they can be changed from config.ini

 • Version 20200624
  • v2.2 (ZIP, 8.70 MB)
  • Changes
   • New: scale and colors can be changed from the application
   • New: scale is applied to multiple monitor setup
   • New: native file chooser is enabled for file operations
   • Fix: save file is now working
   • Fix: second table now applies Alpha, Beta, Digits, Width
   • Fix: added \\ at the end of line for TeX export

 • Version 20200621
  • v2.1 (ZIP, 8.60 MB)
  • Changes
   • User interface optimized, to reflect the 1.x branch
   • Multi-threded code is enabled, for much faster calculations
   • The application is HiDPI aware, check config.ini

 • Version 20200610
  • v1.7 (ZIP, 6.50 MB)
  • Changes
   • Algorithms optimized to use less memory
   • Interface optimized to reflect version 2.0

 • Version 20200102
  • v2.0 (ZIP, 7.30 MB)
  • Changes
   • Application rewrite, from the codebase of ICrAData v1.6

 • Версия 20190620
  • v1.6 (ZIP, 4.30 MB)
  • Настъпили промени
   • Панелите могат да бъдат оразмерявани докрай чрез влачене на разделителите им с мишката
   • Настройките на графиката вече се осъществяват чрез отметки Colors, Ticks, Grid, Text; отразяват се и на експорта в PNG/TeX
   • Добавено е оцветяване на точките от графиката

 • Версия 20190607
  • v1.5 (ZIP, 4.20 MB)
  • Настъпили промени
   • Добавено е алтернативно оцветяване на клетките от таблицата

 • Версия 20180727
  • v1.4 (ZIP, 4.13 MB)
  • Настъпили промени
   • Бутонът Save File винаги пита за името на файла
   • Бутонът Save Copy вече е Save Draft, прави резервно копие на входните данни
   • Резервно копие се създва на всеки 15 минути и при изход от програмата
   • Добавена е функция Save към бутона View Data

 • Версия 20180722
  • v1.3 (ZIP, 4.04 MB)
  • Настъпили промени
   • Могат да се зареждат headers чрез copy/paste на цялата таблица от MS Excel
   • Директно зареждане на CSV файлове
   • Добавени са настройки за имената на редове и колони за headers
   • Цветовете на таблиците са сменени в три основни цвята
   • Добавено е създаване на снимка на програмата в Export

 • Версия 20180514
  • v1.2 (ZIP, 3.95 MB)
  • Настъпили промени
   • При избиране на стълб от централната таблица се маркират всички точки от него на графиката в син цвят
   • Добавени са header за ред и стълб към всички матрици от бутона View Data
   • Бутонът Export е пренесен в два отделни бутона PNG/TeX

 • Версия 20180316
  • v1.1 (ZIP, 3.69 MB)
  • Настъпили промени
   • При използване на бутоните Open File, Save File, Export се запаметява текущата директория

 • Версия 20180125
  • v1.0.0 (ZIP, 3.60 MB)
  • Настъпили промени
   • Променени са сравненията за наредена двойка
   • Подобрен е експорта в двата формата, TeX/PNG
   • Запаметяване на параметрите за входните данни при Save File/Save Copy
   • При изчерпване на паметта се изписва съобщение за грешка

 • Версия 20171112
  • v0.9.9 (ZIP, 3.11 MB)
  • Настъпили промени
   • Добавен е Second Order ICrA, с възможност за избиране на брой матрици
   • Добавен е Aggregated ICrA, с възможност за избиране на вид обобщение и брой матрици
   • Запаметяване на параметрите за входните данни при Save File/Save Copy
   • Добавен е нов изглед на графиката, избира се чрез Text, вляво от Export бутона
   • Добавен е TeX експорт на графиката

 • Версия 20170906
  • v0.9.8 (ZIP, 1.60 MB)
  • Настъпили промени
   • Експортиране на матрица по редове или по колони във вектор
   • Въвеждане на header чрез табулация, запетая или точка и запетая

 • Версия 20170822
  • v0.9.7 (ZIP, 1.49 MB)
  • Настъпили промени
   • Наредена двойка (μ,ν) за входните данни: отделни матрици за μ и за ν
   • Добавено е транспониране на матрицата на входните данни
   • Добавен е header при експортиране на данните
   • Добавен е TeX & разделител при експортиране на данните
   • Възможност за избиране големината на точката на графиката
   • При избиране на точка от графиката с мишката се показва съответната клетка от таблицата
 • Версия 20170618
  • v0.9.6 (ZIP, 1.21 MB)
  • Настъпили промени
   • Програмата изчислява разстоянието от точка (μ,ν) до (1,0)
   • Алтернативен изглед: показване на таблица (μ,ν) и на таблица с разстоянията
   • Възможност за избиране на броя цифри след десетичната запетая
   • Възможност за въвеждане на имената на критериите
   • При избиране на клетка от таблица с мишката се показва съответната точка от графиката

InterCriteria Decision Making (ICDM)

Самостоятелно приложение на C++. Понастоящем самостоятелното софтуерно приложение работи само под Windows, в 32-битова или в 64-битова инсталация. Работи с XLS, XLSX и tab-delimited TXT файлове, които в зависимост от версията на MS Excel може да имат ограничения на броя колони на матрицата с входните данни. Изходен код на Bitbucket.
Автор: Деян Мавров.

 • Версия 20171123
 • Версия 20150223
  • 32-битова версия (ZIP, 23.5 MB)
  • 64-битова версия (ZIP, 25.7 MB)
  • Настъпили промени
   • Екселските файлове се отварят по-бързо, защото вместо клетка по клетка се четат цели редове
   • Четенето през Excel е отделено в отделна функция
   • Поддръжка на текстови файлове с данни, разделени с табове (tab-delimited TXT) (CSV създава твърде много ядове, поради което остава за по-късно). Важно е форматът да е спазен и на първия ред да са имената на обектите.
   • Автоматична корекция на запетаи при прехвърляне на числа
   • Прогрес барове поне там, където това е възможно
   • Ускорено изчисление при по-големи входни таблици с помощта на нишки. Изпълнението става по-бавно при много колони с обекти с голям брой редове. Графиката се изрисува по-бавно, ако има много точки (програмата на вид замръзва, но всъщност работи). Дублиращите се точки се изчистват, което малко помага.
   • Нов начин за преглед на двойки критерии в графиката – очертава се правоъгълник около избраните точки и се отваря прозорец с имената на двойките критерии, които ги формират. Това е необходимо поради това, че съставянето на отделни обекти за всяка точка товари паметта.
 • Версия 20150206

ИКрА за Python

Скриптове на Python, които ще са основа за бъдещ софтуер. От дисертацията за образователна и научна степен “доктор” на Евгений Маринов.
Автор: Евгений Маринов
https://github.com/evg-mar/ifs_modeler
https://github.com/evg-mar/ifs-lattice

ИКрА за MATLAB

Скрипт за MATLAB, който реализира алгоритъма за ИКрА. Работи с CSV файлове с произволни размерности на матрицата с входните данни.
Автори: Петър Василев и Олимпия Роева.

 • Версия 20150217
  • Скрипт и 2 функции (ZIP, 2 Kb)
  • Помощ за потребители (PDF, 177 Kb)
  • Настъпили промени
   Изчертаване на графика в ИР триъгълника на точките, представляващи интеркритериалните корелации
 • Версия 20150216

Comments are closed.