Software

Самостоятелно приложение на Java – ICrAData

Приложението работи под Windows/Linux и изисква инсталация на Java. Моля прочетете документацията: упътване, алгоритми.
Автор: Николай Икономов.

 • Версия 20180727
  • v1.4 (ZIP, 4.13 MB)
  • Настъпили промени
   • Бутонът Save File винаги пита за името на файла
   • Бутонът Save Copy вече е Save Draft, прави резервно копие на входните данни
   • Резервно копие се създва на всеки 15 минути и при изход от програмата
   • Добавена е функция Save към бутона View Data
 • Версия 20180722
  • v1.3 (ZIP, 4.04 MB)
  • Настъпили промени
   • Могат да се зареждат headers чрез copy/paste на цялата таблица от MS Excel
   • Директно зареждане на CSV файлове
   • Добавени са настройки за имената на редове и колони за headers
   • Цветовете на таблиците са сменени в три основни цвята
   • Добавено е създаване на снимка на програмата в Export

 • Версия 20180514
  • v1.2 (ZIP, 3.95 MB)
  • Настъпили промени
   • При избиране на стълб от централната таблица се маркират всички точки от него на графиката в син цвят
   • Добавени са header за ред и стълб към всички матрици от бутона View Data
   • Бутонът Export е пренесен в два отделни бутона PNG/TeX

 • Версия 20180316
  • v1.1 (ZIP, 3.69 MB)
  • Настъпили промени
   • Добавени са благодарности по проект DFNI-I-02-5 “InterCriteria Analysis: A New Approach to Decision Making” към бутона About
   • При използване на бутоните Open File, Save File, Export се запаметява текущата директория

 • Версия 20180125
  • v1.0.0 (ZIP, 3.60 MB)
  • Настъпили промени
   • Променени са сравненията за наредена двойка
   • Подобрен е експорта в двата формата, TeX/PNG
   • Запаметяване на параметрите за входните данни при Save File/Save Copy
   • При изчерпване на паметта се изписва съобщение за грешка

 • Версия 20171112
  • v0.9.9 (ZIP, 3.11 MB)
  • Настъпили промени
   • Добавен е Second Order ICrA, с възможност за избиране на брой матрици
   • Добавен е Aggregated ICrA, с възможност за избиране на вид обобщение и брой матрици
   • Запаметяване на параметрите за входните данни при Save File/Save Copy
   • Добавен е нов изглед на графиката, избира се чрез Text, вляво от Export бутона
   • Добавен е TeX експорт на графиката

 • Версия 20170906
  • v0.9.8 (ZIP, 1.60 MB)
  • Настъпили промени
   • Експортиране на матрица по редове или по колони във вектор.
   • Въвеждане на header чрез табулация, запетая или точка и запетая.

 • Версия 20170822
  • v0.9.7 (ZIP, 1.49 MB)
  • Настъпили промени
   • Наредена двойка (μ,ν) за входните данни: една матрица за μ и втора матрица за ν.
   • Добавено е транспониране на матрицата на входните данни.
   • Добавен е header при експортиране на данните.
   • Добавен е TeX & разделител при експортиране на данните.
   • Възможност за избиране големината на точката на графиката.
   • При избиране на точка от графиката с мишката се показва съответната клетка от таблицата.
 • Версия 20170618
  • v0.9.6 (ZIP, 1.21 MB)
  • Настъпили промени
   • Програмата изчислява разстоянието от точка (μ,ν) до (1,0).
   • Алтернативен изглед: показване на таблица (μ,ν) и на таблица с разстоянията.
   • Възможност за избиране на броя цифри след десетичната запетая.
   • Възможност за въвеждане на имената на критериите.
   • При избиране на клетка от таблица с мишката се показва съответната точка от графиката.

Самостоятелно приложение на C++ – InterCriteria Decision Making

Понастоящем самостоятелното софтуерно приложение работи само под Windows, в 32-битова или в 64-битова инсталация. Работи с XLS, XLSX и tab-delimited TXT файлове, които в зависимост от версията на MS Excel може да имат ограничения на броя колони на матрицата с входните данни.
Автор: Деян Мавров. Разработката се координира между Деян Мавров, Нора Ангелова и Вася Атанасова. Изходен код.

 • Версия 20171123
 • Версия 20150223
  • 32-битова версия (ZIP, 24.1 MB)
  • 64-битова версия (ZIP, 26.4 MB)
  • Помощ за потребители
  • Настъпили промени
   • Екселските файлове се отварят по-бързо, защото вместо клетка по клетка се четат цели редове
   • Четенето през Excel е отделено в отделна функция
   • Поддръжка на текстови файлове с данни, разделени с табове (tab-delimited TXT) (CSV създава твърде много ядове, поради което остава за по-късно). Важно е форматът да е спазен и на първия ред да са имената на обектите.
   • Автоматична корекция на запетаи при прехвърляне на числа
   • Прогрес барове поне там, където това е възможно
   • Ускорено изчисление при по-големи входни таблици с помощта на нишки. Изпълнението става по-бавно при много колони с обекти с голям брой редове. Графиката се изрисува по-бавно, ако има много точки (програмата на вид замръзва, но всъщност работи). Дублиращите се точки се изчистват, което малко помага.
   • Нов начин за преглед на двойки критерии в графиката – очертава се правоъгълник около избраните точки и се отваря прозорец с имената на двойките критерии, които ги формират. Това е необходимо поради това, че съставянето на отделни обекти за всяка точка товари паметта.
 • Версия 20150206

Скрипт за MATLAB

Скрипт за MATLAB, който реализира алгоритъма за ИКА. Работи с CSV файлове с произволни размерности на матрицата с входните данни.
Автори: Петър Василев и Олимпия Роева.

 • Версия 20150217
  • Скрипт и 2 функции (ZIP, 2 Kb)
  • Помощ за потребители (PDF, 178 Kb)
  • Настъпили промени
   Изчертаване на графика в ИР триъгълника на точките, представляващи интеркритериалните корелации
 • Версия 20150216

Comments are closed.