VisicrA

Author: Sen. Assist. Prof. Nikolay Ikonomov, PhD

Current version: Version 0.91 | Script | 13 April 2023

InterCriteria Analysis Data (ICrAData)

Author: Sen. Assist. Prof. Nikolay Ikonomov, PhD

Current version: Version 2.5 | Develop | 9 May 2021

Older versions

Funding information

InterCriteria Decision Making (ICDM)

Самостоятелно приложение на C++. Понастоящем самостоятелното софтуерно приложение работи само под Windows, в 32-битова или в 64-битова инсталация. Работи с XLS, XLSX и tab-delimited TXT файлове, които в зависимост от версията на MS Excel може да имат ограничения на броя колони на матрицата с входните данни. Изходен код на Bitbucket.
Автор: Деян Мавров.

 • Версия 20171123
 • Версия 20150223
  • 32-битова версия (ZIP, 23.5 MB)
  • 64-битова версия (ZIP, 25.7 MB)
  • Настъпили промени
   • Екселските файлове се отварят по-бързо, защото вместо клетка по клетка се четат цели редове
   • Четенето през Excel е отделено в отделна функция
   • Поддръжка на текстови файлове с данни, разделени с табове (tab-delimited TXT) (CSV създава твърде много ядове, поради което остава за по-късно). Важно е форматът да е спазен и на първия ред да са имената на обектите.
   • Автоматична корекция на запетаи при прехвърляне на числа
   • Прогрес барове поне там, където това е възможно
   • Ускорено изчисление при по-големи входни таблици с помощта на нишки. Изпълнението става по-бавно при много колони с обекти с голям брой редове. Графиката се изрисува по-бавно, ако има много точки (програмата на вид замръзва, но всъщност работи). Дублиращите се точки се изчистват, което малко помага.
   • Нов начин за преглед на двойки критерии в графиката – очертава се правоъгълник около избраните точки и се отваря прозорец с имената на двойките критерии, които ги формират. Това е необходимо поради това, че съставянето на отделни обекти за всяка точка товари паметта.
 • Версия 20150206

ИКрА за Python

Скриптове на Python, които ще са основа за бъдещ софтуер. От дисертацията за образователна и научна степен “доктор” на Евгений Маринов.
Автор: Евгений Маринов
https://github.com/evg-mar/ifs_modeler
https://github.com/evg-mar/ifs-lattice

ИКрА за MATLAB

Скрипт за MATLAB, който реализира алгоритъма за ИКрА. Работи с CSV файлове с произволни размерности на матрицата с входните данни.
Автори: Петър Василев и Олимпия Роева.

 • Версия 20150217
  • Скрипт и 2 функции (ZIP, 2 Kb)
  • Помощ за потребители (PDF, 177 Kb)
  • Настъпили промени
   Изчертаване на графика в ИР триъгълника на точките, представляващи интеркритериалните корелации
 • Версия 20150216