ДФНИ-И-02-5 / 2014 “Интеркритериален анализ – нов подход за вземане на решения”, финансиран от Фонд “Научни изследвания”, е първият проект, посветен на интеркритериалния анализ, който започва скоро след като понятието е предложено за първи път и подкрепя първоначалните теоретични и приложни изследвания в областта в периода от януари 2015 до март 2018 г.

English | Английски