Информация | Екип | Анотация | Публикации | English


Анотация

Описание на проблема и цел: Целта е да развием наскоро дефинирания от екипа нов подход за подпомагане вземането на решения, наречен „интеркритериален анализ“. При него от масиви от данни, получени чрез измерването на много обекти по много критерии, за всяка двойка критерии се изчисляват корелациите между тях във вид на интуиционистки размити двойки от стойности в интервала [0; 1]. Подходът отчита ефекта от неопределеността, дава възможност за работа с масиви с липсващи данни, и работи както с числа, така и с лингвистични променливи с въведена наредба. Интеркритериалният анализ може да намери приложение при задачи, в които измерването по някои от критериите е по-бавно или по-скъпо, което на свой ред забавя или оскъпява целия процес на вземане на решения. При такива проблеми е нужен метод за обосновано елиминиране на тези критерии и така да се постигне икономия и ефективност.

Подходът вече е дал първи доказателства за потенциала си при прилагане над набор от икономически данни и са набелязани конкретни области на бъдещо приложение, за които разполагаме с тестови данни. Затова една от целите е уточняването на общата рамка, в която попадат проблемите, които подходът адресира. Ще се изследва връзката между новия подход и многокритериалните методи за вземане на решение, както и връзката му с когнитивните карти. Цел е и създаването на софтуерно приложение, реализиращо подхода.

Използвани методи: Подходът се базира на два математически формализма, които също са оригинална разработка на екипа: 1. апаратът на индексираните матрици за обработка на масиви от данни с различни размерности, и 2. интуиционистки размитите множества като математически инструмент за третиране на неопределеността.

Очаквани резултати: Ще бъде детайлно развит нов подход за решаване на клас задачи, които често възникват в науката, медицината и индустрията и имат важно икономическо и социално изражение. Подходът ще бъде софтуерно обезпечен и с него ще бъдат направени изпитания с реални данни от областта на медицината, екологията, селското стопанство, икономиката, индустрията и изкуствения интелект.

Ключови думи

Вземане на решения, Вземане на решения в условия на неопределеност, Многокритериален анализ, Корелации, Неопределеност, Интуиционистки размити множества, Индексирани матрици, Математическо моделиране, Софтуерна реализация