Информация | Екип | Анотация | Публикации | English


 • Финансиращ орган: Фонд “Научни изследвания”
 • Конкурс: Тематичен конкурс за научноизследователски проекти – 2014
 • Основна научна област: Информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвания в областта на математиката
 • Входящ номер: ФНИ И02/24
 • Базова организация: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – Българска академия на науките
 • Партньорски организации:
  • Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас
  • Институт по информационни и комуникационни технологии – Българска академия на науките
 • Ръководител на научния колектив: Чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
 • Общ размер на отпуснатото финансиране: 225 472,50 лева
 • Продължителност на проекта:
  • Първи етап: 12 месеца (19 декември 2014 – 18 декември 2015)
  • Втори етап: 15 месеца (23 ноември 2016 – 22 февруари 2018)
 • Оценка на проектното предложение: 97 / 100 (източник)